SEND US YOUR DATA TO ORDER A PROJECT
ru en

Joom

<p>Joom</p>

Fedor Rashchevskiy

Evgeniy Kovpak

Viktoriya Pozdnyakova

Andrey Kalmykov, Anastasiya Rozhkova

Alexey Litin, Alexey Kulagin

Design: December 2019 - December 2020

Construction: June 2020 - March 2021

Total area: 7400 sq. m.

Photo: Ilya Ivanov