SEND US YOUR DATA TO ORDER A PROJECT
ru en

COTY

<p>COTY</p>

Fedor Rashchevskiy

Evgeniy Kovpak

Viktoriya Pozdnyakova

Alexey Kulagin

Design: January 2019 - March 2019

Construction: June 2019 - September 2019

Total area: 2400 sq. m.

Photo: Ilya Ivanov